Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Retail Cyclismo

Cyclismo is in Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam
onder de naam “Vertikaal” onder nummer 67980910, gevestigd te Amsterdam, hierna te
noemen “Cyclismo”.
Kleding en accesoires
– levertijd 12-21 dagen
Verzendkosten
– verzendkosten binnen Nederland en België zijn gratis
Andere landen
– verzendkosten naar Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Spanje, de Europese Unie bedragen 13 euro. Alle andere locaties betalen een vast bedrag van 25 euro per bestelling.
Retouren
– Retourkosten zijn voor rekening van de klant

Artikel 1. Algemeen
Cyclismo biedt fietskleding en accessoires aan ter verkoop via haar online winkel op www.cyslismo.nl. Producten besteld via deze website of anderszins zijn verzekerd tot het moment van levering op het adres van de klant. Klachten over de staat waarin de producten zijn ontvangen, moeten binnen 2 werkdagen na levering aan Cyclismo worden ingediend. Dit kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar hello@cyclismo.nl. Cyclismo accepteert ruilingen en retouren binnen 14 dagen na ontvangst. Dit kan gemeld gedaan door een e-mail te sturen naar hello@cyclismo.nl.

1.1 Cyclismo treedt op als producent en leverancier van accessoires en fietskleding.
1.2 Cyclismo houdt zich bezig met productie en levering van bovengenoemde goederen.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cyclismo in
contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Cyclismo en wederpartij tot stand
komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die
Overeenkomst; Producten: accessoires en fietskleding.
Dienstverlening: de door of namens Cyclismo al dan niet met betrekking tot
producten te verlenen diensten, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van wederpartij aan “Cyclismo ”.
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Cyclismo aan wederpartij, daaronder
begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes,
opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven.
Overmacht: elke van de wil van Cyclismo onafhankelijke omstandigheid, waardoor
de nakoming van haar verplichtingen jegens wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van “Cyclismo” kan worden verlangd. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en
uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Cyclismo of
haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen
van enige overheidsinstantie, telecommunicatie storingen, alsmede het ontbreken van enige
van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Cyclismo en wederpartij.

3.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van
wederpartij wordt door Cyclismo uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Fietskleding

4.1 Onder Fietskleding dan confectie wordt verstaan alle aangemeten, voor de
wederpartij op maat gemaakte kleding.
4.2 Onder kleding dan wel confectie wordt verstaan alle niet aangemeten, voor de
wederpartij gemaakte danwel ingekochte kleding.
4.3 Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of
reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.
4.3 Maatkleding dan wel maatconfectie wordt vervaardigd aan de hand van door “Cyclismo
” opgenomen maten, alsmede door de wederpartij verstrekte maten en gegevens
en/of opgegeven instructies en/of schetsen
4.4 Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door “Cyclismo ”
opgenomen maten of/alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven
instructies en/of schetsen.
4.5 De juistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies
en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens
en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan Cyclismo worden
tegengeworpen.
4.6. Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door
“Cyclismo ”. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet
rechtsgeldig.
4.7. Ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van “Cyclismo ”.

Artikel 5. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen
van Producten

5.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Cyclismo niet en geldt slechts als een
uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2 Cyclismo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in
het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien de
handelwijze van de toeleveranciers van Cyclismo daartoe aanleiding mocht
geven.

5.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van wederpartij door “Cyclismo
” en bevestiging daarvan door Cyclismo . Cyclismo is
gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,
deelt Cyclismo dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

5.4 Alle opgaven door Cyclismo van getallen, specificaties, en/of andere
aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Cyclismo kan er echter niet
voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

5.5 In het geval van aankopen van niet-op maat gemaakte kleding of accessoires, heeft de koper de mogelijkheid om gekochte goederen in bepaalde situaties uit te wisselen, indien vooraf overeengekomen met Cyclismo via E-mail en / of mondeling in persoon of via telefoon. Om in aanmerking te komen voor vervanging, moeten de ongebruikte artikelen onbeschadigd, ongedragen, zonder geur en of make-up worden geleverd met originele verpakking, prijskaarten en pakbon. Als er binnen een huidige collectie geen items beschikbaar zijn voor vervanging, wordt de aan de geretourneerde goederen gekoppelde creditnota in mindering gebracht wanneer de koper van een nieuwe collectie inkoopt.


Artikel 6 Prijzen/ betalingen en ruiling

6.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief
BTW en handlings- en verzendkosten, exclusief eventuele belastingen of andere heffingen,
tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

6.2 Indien Cyclismo haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de wederpartij tevens
de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande
bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Cyclismo om in plaats daarvan de
daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien de wederpartij
met enige betaling in gebreke is, is Cyclismo gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten,
dan wel te ontbinden.

6.4 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.

6.5 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n): per bankbetaling vooruit, per iDeal, per
credit card, per factuur of contant bij aflevering. Aan de opdracht kunnen nadere
betalingsvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de
datum van creditering van de bankrekening van ‘Cyclismo ”. Bij betaling per factuur
wordt naast de kosten een betalingsrente in rekening gebracht. Bij betaling binnen 8 dagen
mag deze rente in mindering worden gebracht. Bij betaling na 30 dagen vervalt per
aangebroken maand een bedrag aan rente gelijk aan de op de factuur in rekening gebrachte
rente.

6.6 In bepaalde situaties zal het niet mogelijk zijn van te voren precies vast te stellen wat de
totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de wederpartij een voorschot. Het voorschot dient
om de te maken kosten te dekken en wordt na het voltooien van de opdracht verrekend met
het door de wederpartij verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de
werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen.

6.7 De wederpartij kan in het geval van maatkleding dan wel maatconfectie geen aanspraak
maken op ruiling van de aangekochte goederen.

6.8 De wederpartij kan in het geval van aanschaf van niet maatkleding dan wel maatconfectie
aanspraak maken op ruiling van de aangekochte goederen mits binnen 24 uur gemeld via email
en/of telefoon. Om in aanmerking te komen voor ruiling dienen de artikelen ongebruikt te
zijn, voorzien van onbeschadigde, originele verpakking en prijskaarten.

6.9 Afgeprijsde artikelen (sale-atikelen) zijn uitgesloten van ruiling.
Artikel 7. Afwijkingen en Aanvullingen

7.1 Kleuren van artikelen kunnen als gevolg van monitorinstellingen afwijken van de
werkelijke kleur van het product. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een
Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door “Cyclismo” zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

7.2 Wij garanderen geen leverdatum. Uiteraard doen we ons uiterste best om uw
kleding/accessoire binnen de gestelde termijn af te leveren. De leverdatum of overschrijding
hiervan kan echter geen reden zijn om de aankoop te annuleren.Artikel 8. Afleveringstermijnen

8.1 Een door Cyclismo opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde
van de aanbieding voor Cyclismo geldende omstandigheden en, voor zover
afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van “Cyclismo ”, op de door die
toeleveranciers aan Cyclismo verstrekte gegevens.

8.2 Indien Cyclismo voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel
hulpmiddelen nodig heeft die door wederpartij moeten worden verstrekt, zal de
afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of
hulpmiddelen in het bezit zijn van “Cyclismo ”.

8.3 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.4 Indien de wederpartij weigert de goederen af te nemen of indien zij te kennen geeft op de
overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft zij niettemin gehouden
” voortvloeiende kosten te vergoeden.

8.5 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft wederpartij geen recht op enige schadevergoeding
ter zake.

8.6. Cyclismo heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.


Artikel 9. Aflevering en Risico

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Cyclismo de wijze van
verzending.

9.2 wederpartij draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het
opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

9.3 wederpartij is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan
worden de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. “Cyclismo ”
zal wederpartij hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag
en wederpartij zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na
kennisgeving, afnemen.

9.4 Neemt wederpartij de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige
ingebrekestelling in verzuim zijn. Cyclismo is in dat geval gerechtigd de Producten
voor rekening en risico van wederpartij op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen.
wederpartij blijft de som en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd.Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van “Cyclismo ”
tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en
kosten, die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te
leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van
vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

10.2 De wederpartij is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te
dragen en mist het recht geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van
“Cyclismo ”, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen,
zolang de wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Cyclismo heeft
voldaan.

10.3 Ingeval Cyclismo de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het
onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname
laat het recht van Cyclismo op schadevergoeding onverlet.


Artikel 11. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

11.1 Cyclismo is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met
inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

11.2 De wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan
de overeenkomst beantwoorden voor wat betreft stof, model, voering en dessin. Indien dit niet
het geval is, dient de wederpartij Cyclismo daarvan onverwijld en in ieder geval
binnen 24 uur na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

11.3 Slechts indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden
voor wat betreft pasvorm en kwaliteitsgebreken, heeft Cyclismo de keuze de
betreffende producten tegen retournering daarvan aan te passen of te vervangen door
nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


Artikel 12. Reclames

12.1 Onder reclame dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake de
hoedanigheid van de geleverde zaken.

12.2. De wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen
bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.

12.3. De wederpartij heeft de verplichting om bij voltooiing van de opdracht te onderzoeken of
de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord.

12.4. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij
geen recht te reclameren.

12.5. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de
zaken aan Cyclismo kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op
een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclames uiterlijk binnen drie
dagen aan Cyclismo kenbaar te zijn gemaakt.

12.6. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Cyclismo uitsluitend verplicht
om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat “Cyclismo Made to
Fit” aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden
schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien niet
is voldaan aan de in artikel 13a en 13b gestelde garantievoorwaarden.


Artikel 13. Garanties op materiaal

13.1 Cyclismo staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar
geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene
Voorwaarden is bepaald.

13.2 Cyclismo verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte
materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum
van levering of afhaaldatum.

13.3 Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de
betrokken materialen.

13.4 Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de
normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld,
gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft
aangebracht.

13.5. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt,
erkent Cyclismo geen garantieaanspraken.


Artikel 14 Garantie op verstelwerkzaamheden

14.1 Cyclismo staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar
uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze
Algemene Voorwaarden is bepaald.

14.2 Cyclismo verleent garantie op de door haar uitgevoerde
verstelwerkzaamheden dan en alleen dan als aan de volgende garantievoorwaarden is
voldaan:

• Er is voldaan aan de was adviezen gegeven door de medewerkers van “Cyclismo” , inzake het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.
• De kleding of materialen zijn door een medewerker van Cyclismo afgespeld
• en de wederpartij gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de opdracht aan “Cyclismo ”.
• De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de wederpartij bij het afhalen/afleveren, dan wel binnen 24 uur na het afhalen/afleveren. En eventuele gebreken zijn binnen 24 uur na het afhalen/afleveren telefonisch of mondeling gemeld bij “Cyclismo ”.

14.3 Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal “Cyclismo” kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het
aanpassen of herstellen van het eerder verrichtte verstelwerkzaamheden.14.4 Aanspraken op garantie worden niet erkend indien:
• De wederpartij niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften.
• De kleding of materialen niet door een medewerker van Cyclismo zijn afgespeld.
• De wederpartij de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft gecontroleerd bij het ophalen, dan wel gepast binnen 24 uur na het afhalen en eventuele problemen binnen 24 uur na het afhalen telefonische of mondeling heeft gemeld bij “Cyclismo”.

14.5 Indien de garantie op verstelwerkzaamheden niet wordt erkend, omdat niet is voldaan aan
de garantievoorwaarden is het aan de medewerkers van Cyclismo om voor
verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen
volgens de door Cyclismo gestelde prijzen, dan wel een beperkte korting te geven.


Artikel 15. Garantie algemeen

15.1 Indien Cyclismo Producten aan wederpartij aflevert, die “Cyclismo Made to
Fit” van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van
derden, is Cyclismo nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van
wederpartij gehouden dan waarop Cyclismo ten opzichte van haar toeleverancier
aanspraak kan maken.

15.2 De garantie houdt uitsluitend in dat Cyclismo naar beste vermogen fouten zal
herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van
“Cyclismo ”.

15.3 Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven
garanties.

15.4 Tenzij anders overeengekomen geldt ten aanzien van de door “Cyclismo ”
vervaardigde goederen de garantie voor een periode van twee maanden vanaf het tijdstip
van levering.

15.5 Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Cyclismo garantie
verlenen of kan Cyclismo – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier
jegens wederpartij nakomen en ten uitvoer leggen.

15.6 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door “Cyclismo ”, geldt als enige
en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Cyclismo niet
gehouden, noch is de wederpartij gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de
overeenkomst.

15.7 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Cyclismo in
rekening worden gebracht.

15.8 In geval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de wederpartij verplicht de
goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Cyclismo nader op te
geven adres.

15. 9 Indien de wederpartij in het kader van de garantie recht heeft op garantie, doch de
reparatie weigert komt dit voor rekening en risico van de wederpartij en belet dit de wederpartij
niet aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Cyclismo te voldoen. Indien
de betrokken goederen zich onder “Cyclismo ”, of onder verantwoordelijkheid van
Cyclismo bij derden, bevinden worden de goederen voor rekening en risico van de
wederpartij opgeslagen, de wederpartij is gehouden om alle door “Cyclismo ”
noodzakelijk te maken opslag- en bewaarkosten aan Cyclismo te voldoen.

15.10 De wederpartij behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in deze
algemene voorwaarden is bepaald omtrent de door de leverancier afgegeven
handelsgarantie.


Artikel 16. Verzuim/ontbinding

16.1 Indien wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem
uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim
en is Cyclismo gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee
samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.

16.2 In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van)
faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van wederpartij, zullen alle
Overeenkomsten met wederpartij van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de wederpartij van
Cyclismo binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de
betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is “Cyclismo ”
gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door
wederpartij voldoende zeker is gesteld.

16.3 Het bepaalde in de artikelen 16.1 en 16.2 doet niet af aan de overige rechten van
Cyclismo op grond van de wet en de Overeenkomst.

16.4 Cyclismo is in de artikelen 16.1 en 16.2 genoemde gevallen gerechtigd zonder
enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten,
zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op
schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is
vereist: de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe
strekkende schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of enig door de wederpartij aan
Cyclismo verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of het op
grond van artikel 9 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

16.5 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 16.1 en 16.2 zijn
respectievelijk alle vorderingen van Cyclismo op wederpartij uit hoofde van de
betreffende Overeenkomst(en) en alle vorderingen van Cyclismo op wederpartij
onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Cyclismo gerechtigd de afgeleverde
Producten terug te nemen. wederpartij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde
Cyclismo in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughalen
zijn voor wederpartij.
Artikel 17. Overmacht

17.1 Indien Cyclismo door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens
Wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de
overmachttoestand.

17.2 Indien de Overmacht 4 weken duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit
rechtvaardigt.

17.3 Ingeval van Overmacht heeft wederpartij geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook
niet als Cyclismo als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
17.4 Cyclismo zal wederpartij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht
op de hoogte stellen.


Artikel 18. Bestellingen / communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen de wederpartij en “Cyclismo ”, dan wel
tussen Cyclismo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de
wederpartij en “Cyclismo ”, is Cyclismo niet aansprakelijk, tenzij en voor
zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door “Cyclismo ”.


Artikel 19. Persoonsgegevens

Cyclismo zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze
gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee
aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs
stelt, zullen uw gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van “Cyclismo Made to
Fit” en ter beschikking worden gesteld aan ondernemingen binnen de groep van “Cyclismo
” bedrijven en zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten
af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens
zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.


Artikel 20. Verplichtingen van wederpartij

20.1 wederpartij zal aan Cyclismo alle voor de uitvoering van de werkzaamheden
van Cyclismo benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in
voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

20.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of
niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Cyclismo staan of indien
wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Cyclismo het
recht om extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 21: Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar
over en weer verstrekte vertrouwelijke informatie. Door de wederpartij verstrekte persoonlijke
gegevens worden door Cyclismo beschermd zoals omschreven in de Privacy
Policy.
Artikel 22. Overdracht van rechten en verplichtingen

22.1 Het is Cyclismo toegestaan de in enige Overeenkomst met wederpartij
omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen
van Cyclismo worden overgedragen zal Cyclismo wederpartij voor
zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft wederpartij het recht de
Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de
overdracht zal geschieden. Cyclismo is in dat geval niet tot enige
schadevergoeding ter zake gehouden.

22.2 wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan
enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van “Cyclismo
”.


Artikel 23. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

23.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom
op alle Producten die door Cyclismo aan wederpartij worden afgeleverd of op
welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij “Cyclismo” of diens toeleveranciers, en wederpartij verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Cyclismo en wederpartij ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

23.2 Het is wederpartij niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan
aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken
etc. te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na
te maken.

23.3 Cyclismo verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken
op in Nederland geldende intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden. In geval
van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan “Cyclismo Made to
Fit” zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk ontbinden. wederpartij heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te
ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan
worden verlangd.

23.4 Wederpartij zal Cyclismo onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak
van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten met
betrekking tot de producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen “Cyclismo Made to
Fit” bevoegd daartegen – mede namens wederpartij – verweer te voeren of tegen die derde
rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen.
wederpartij zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem
kan worden verlangd. In alle gevallen zal wederpartij Cyclismo zijn medewerking
verlenen.
Artikel 24. Diversen

24.1 Indien de wederpartij aan Cyclismo schriftelijk opgave doet van een adres, is
Cyclismo gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de
wederpartij aan Cyclismo schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan
uw bestellingen dienen te worden gezonden en Cyclismo zulks aan u heeft
bevestigd.

24.2 Wanneer door Cyclismo gedurende korte of langere tijd al dan niet
stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht
alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

24.3 De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat
Cyclismo deze Voorwaarden soepel toepast.

24.4 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Cyclismo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Cyclismo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijkbare bepaling.

24.5 Cyclismo is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) van de
wederpartij gebruik te maken van derden. Cyclismo aanvaardt jegens de
wederpartij geen enkele aansprakelijkheid betreffende de door voornoemde derden geleverde
producten of diensten.Artikel 25. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

25.1 Op alle partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is
uitsluiten het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt nadrukkelijk uitgesloten.

25.2 Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter te Amsterdam.

25.3 Cyclismo is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en
betalingsvoorwaarden te wijzigen.